Gedragscode

Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige vrijwilligers/deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de stichting wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of stagiair(e) vragen wij je in te stemmen met deze gedragscode. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

  • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • De vrijwilliger onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De vrijwilliger zal tijdens de Kindervakantieweek zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals een ruimte in Connect.
  • De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandelingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze vrijwilligersovereenkomst en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon.
  • In die gevallen waar de vrijwilligersovereenkomst/gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de vrijwilligersovereenkomst/ gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijk machtsverhouding (vb.: volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht leerling, trainer-pupil, vrijwilliger-kind, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Kindervakantieweek Huizen stopt!

Na langdurige pogingen om nieuwe vrijwilligers te werven via diverse campagnes en via verschillende kanalen, hebben we helaas geen succes gehad en is er onvoldoende animo om de Kindervakantieweek voort te zetten.

We hebben genoten van de vele jaren en de mooie herinneringen die we hebben gemaakt.

In de zomer worden er diverse activiteiten georganiseerd in Huizen, waaronder ook de Kinder-Doe-Week. Klik voor het overzicht hiervan op onderstaande knop.