Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Stichting KinderVakantieWerk Huizen, hierna te noemen “KVWH”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor contact over deze gegevens hebben wij een functionaris Gegevensbescherming aangesteld binnen het bestuur. Deze is te bereiken via: bestuur[at]kindervakantieweek.nl.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

KVWH verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van ouders/ verzorgers en deelnemers
 • Geslacht van deelnemers
 • Geboortedatum van deelnemers
 • Adresgegevens van deelnemers
 • Telefoonnummer van ouders/ verzorgers en deelnemers
 • E-mailadres van ouders/ verzorgers en vrijwilligers
 • Naam huisarts van deelnemers
 • Telefoonnummer huisarts
 • Medicijngebruik en allergieën van deelnemers
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer van ouders/ verzorgers
 • Overige persoonsgegevens die worden verstrekt tijdens het aanmelden van een deelnemer of vrijwilliger

Onze website heeft niet de intentie om direct gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of verzorger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@kindervakantieweek.nl.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

KVWH verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de inschrijving van deelnemers aan de Kindervakantieweek Huizen te faciliteren
 • Om contact op te nemen ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Voor het afhandelen van een betaling 
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze website
 • Om te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening

Hoelang wij deze gegevens opslaan

KVWH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

CATEGORIE BEWAARTERMIJN
Bezoekersgegevens Algemene bezoekersgegevens worden gedurende 50 maanden bewaard via Google Analytics.
Persoonsgegevens Gedurende 1 jaar op onze website en tot maximaal 6 jaar in onze administratie.
Betalingsgegevens Gedurende 7 jaar i.v.m de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

KVWH verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KVWH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

KVWH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. KVWH gebruikt de cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Daarnaast plaatsen we cookies van derden die het mogelijk maken te reageren op artikelen via Facebook en jouw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden. Deze cookies worden geplaatst door, respectievelijk Facebook (Pixel en Comments Plugin) & Google (Analytics). Klik op hun naam voor meer informatie over hun privacybeleid.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website word je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website van Veilig Internetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KVWH en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@kindervakantieweek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs (en dat van de betrokken deelnemers) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen acht weken op jouw verzoek.

KVWH wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

KVWH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. KVWH heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze computers en website zijn beveiligd met sterke wachtwoorden
 • Onze website is voorzien van een SSL-certificaat. Dit houdt in dat alle gegevens worden verzonden via een beveiligde internetverbinding. Dit is terug te zien aan het hangslotje in de adresbalk van de browser.
 • Voor de verzending van e-mail maken wij gebruik van DKIM, SPF en DMARC om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.

Kindervakantieweek Huizen stopt!

Na langdurige pogingen om nieuwe vrijwilligers te werven via diverse campagnes en via verschillende kanalen, hebben we helaas geen succes gehad en is er onvoldoende animo om de Kindervakantieweek voort te zetten.

We hebben genoten van de vele jaren en de mooie herinneringen die we hebben gemaakt.

In de zomer worden er diverse activiteiten georganiseerd in Huizen, waaronder ook de Kinder-Doe-Week. Klik voor het overzicht hiervan op onderstaande knop.