Algemene voorwaarden

1. Inschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en evenementen die ontplooid worden door Stichting KinderVakantieWerk Huizen, hierna te noemen: “KVWH”.

 1. De inschrijving verloopt elektronisch via de website van KVWH. Het moment waarop de inschrijving geopend wordt, wordt tijdig op deze website kenbaar gemaakt.
 2. Als het inschrijvingsformulier volledig is ingevuld, ontvangt u automatisch na betaling via e-mail uw inschrijfbewijs.
 3. Inschrijving staat open voor ouders/verzorgers van kinderen over wie zij bevoegd het gezag uitoefenen.
 4. Inschrijving geschiedt in de volgorde waarin de bewijzen worden verzonden. KVWH bepaalt jaarlijks hoeveel kinderen kunnen worden ingeschreven en hoeveel plaatsen er op de wachtlijst beschikbaar zijn.
 5. De inschrijving als hiervoor bedoeld staat open voor kinderen die ten tijde van het evenement tussen de 6 en 12 jaar zijn.
 6. Ouders/verzorgers vullen het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in. In geval van onjuistheden is KVWH bevoegd de inschrijving te ontbinden, zonder dat daaruit een verplichting tot restitutie of aansprakelijkheid voortvloeit.

2. Annuleren / Uitschrijven

 1. Restitutie van het inschrijfgeld vindt enkel plaats indien het evenement om zwaarwegende redenen tenminste acht weken voor aanvang door KVWH wordt geannuleerd. Onder zwaarwegende redenen wordt onder meer verstaan elke omstandigheid die het doorgaan van het evenement duurzaam belemmert zoals het weigeren van een evenementenvergunning, het niet beschikbaar zijn of komen van de locatie, zwaar weer, etc.
 2. Bij afmelding wordt tot zes weken voorafgaand aan het evenement honderd procent van het inschrijfgeld gerestitueerd; tussen de vijf en vier weken voorafgaand aan het evenement wordt tachtig procent van het inschrijfgeld gerestitueerd; bij drie en twee weken voorafgaand aan het evenement wordt vijftig procent van het inschrijfgeld gerestitueerd. Na deze periode is restitutie helaas niet langer mogelijk in verband met reeds gemaakte (inkoop)kosten.

3. Aansprakelijkheid

 1. De deelnemende kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen, kleding, etc. die zij tijdens het evenement bij zich hebben en/of dragen. Het evenement is een actief buitenevenement dat o.a. onderhevig is aan weersinvloeden. KVWH aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van kleding of persoonlijke bezittingen.
 2. KVWH is niet aansprakelijk voor letsel en/of blijvende invaliditeit als gevolg van deelname aan het evenement voor zover deze schade niet is ontstaan door grove roekeloosheid of opzet door (vrijwilligers van) de stichting.
 3. Aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van KVWH in het onderhavige geval uitkeert.

4. Zorg & veiligheid

 1. De ouders/verzorgers dienen ervoor zorg te dragen, dat de deelnemende kinderen deugdelijk voor ziektekosten en aansprakelijkheid (WA) zijn verzekerd.
 2. In geval het deelnemende kind behoefte heeft aan (acute) medische zorg zal KVWH proberen in overleg met de ouders/verzorgers deze zorg te bieden. In die gevallen waarin het bieden van die zorg het overleg niet kan afwachten, is KVWH bevoegd deze zorg te doen bieden zonder tussenkomst van de ouders/verzorgers.
 3. KVWH zorgt tijdens het evenement voor voldoende drinken (water en limonade). Ouders/verzorgers dienen ervoor zorg te dragen, dat de kinderen adequaat van een lunch zijn voorzien.
 4. KVWH zorgt voor een veilige omgeving voor de deelnemende kinderen. Deze omgeving behoudt zich tot het door de Stichting aangegeven gebied.
 5. KVWH is bevoegd deelnemende kinderen de toegang tot het evenement te ontzeggen indien zij zich bij herhaling niet houden aan de redelijke instructies van de groepsleiders en/of vrijwilligers dan wel in gevallen waarin het doen of nalaten van het deelnemende kind de veiligheid van andere kinderen in gevaar brengt, gebracht heeft of zal kunnen brengen.

5. PR

 1. Door deelname aan het evenement verklaren ouders/verzorgers zich akkoord dat er tijdens het evenement in opdracht van KVWH foto’s worden gemaakt die op de website openbaar worden gemaakt. Enkele foto’s uit deze collecties kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Ouders/verzorgers kunnen via de website onder mededeling van de gronden verzoeken foto’s te verwijderen indien zij van mening zijn, dat de belangen van hun kind/kinderen daardoor onredelijk worden geschaad.
 2. Updates over het evenement worden op de website gepubliceerd en per e-mail & social media verspreid. Deze updates omvatten onder andere wijzigingen in het programma, blog’s, fotoalbums. Door in te schrijven verklaren ouders/verzorgers zich akkoord deze e-mail te ontvangen.

6. Slotbepaling

 1. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zal het bestuur van KVWH in deze een bindend besluit nemen naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Kindervakantieweek Huizen stopt!

Na langdurige pogingen om nieuwe vrijwilligers te werven via diverse campagnes en via verschillende kanalen, hebben we helaas geen succes gehad en is er onvoldoende animo om de Kindervakantieweek voort te zetten.

We hebben genoten van de vele jaren en de mooie herinneringen die we hebben gemaakt.

In de zomer worden er diverse activiteiten georganiseerd in Huizen, waaronder ook de Kinder-Doe-Week. Klik voor het overzicht hiervan op onderstaande knop.